ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมห้องสมุดออนไลน์ [อ่าน : 235 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา โครงการ education next forum 2021 [อ่าน : 186 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง 2564 [อ่าน : 160 ครั้ง]
 • ขอเลื่อนการจัดโครงการ ศาสตรจารย์อาคันตุกะ (visiting Professor) [อ่าน : 197 ครั้ง]
 • เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Cabling&Networking Contest ปีที่ 9 [อ่าน : 176 ครั้ง]
สายตรงคณบดี ดู สายตรงคณบดีทั้งหมด

บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรได้โดยตรง [อ่าน : 765 ครั้ง]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ และแนะนำให้คำปรึกษาสำหรับน้องๆที่สนใจในหลักสูตรที่เปิดของคณะฯ [อ่าน : 11 ครั้ง]

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

คณะฯ ได้เดินทางไปที่ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปืดสอนในคณะ [อ่าน : 6 ครั้ง]

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
6 หลักสูตรน่าเรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 6 หลักสูตรที่เปิดสอนให้พวกคุณได้เลือกเรียนต่อ [อ่าน : 422 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ

คณะฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสมานฟาร์มและ FCRD FARM [อ่าน : 9 ครั้ง]

อบรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ...

อบรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและคาร์บอนเครดิตที่มีผลกระทบต่อการจัดการสวนไม้ผลและพืชเศรษฐกิจเพื... [อ่าน : 12 ครั้ง]

ปรึกษาหารือการทำความร่วมมือฯ

ปรึกษาหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต [อ่าน : 10 ครั้ง]

Rmutto Chan Freshy2022

"Rmutto Chan Freshy2022" งานประกวดดาวเดือนและดาวเทียม ประจำปี 2022 [อ่าน : 22 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 49 ครั้ง]

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ฯ

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่ความเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 51 ครั้ง]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่... [อ่าน : 32 ครั้ง]

โครงการ RMUTTO

โครงการ RMUTTO เสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดแก่นักศึกษา [อ่าน : 36 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ

ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 33 ครั้ง]

น้ำพริกเห็ดสมุนไพร

ส่วนประกอบสำคัญคือ “กระวาน” สมุนไพรท้องถิ่นแห่งเมืองจันทบูร [อ่าน : 39 ครั้ง]

น้ำพริกกะทิชอง

เมนูพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองเดิมในจันทบุรี ที่เรียกว่า “คนชอง” [อ่าน : 82 ครั้ง]

พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาฯ

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35 [อ่าน : 68 ครั้ง]

ผลงานของนักศึกษา ดู ผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
ขอแสดงความยินดี

การแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า [อ่าน : 285 ครั้ง]

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรรา...

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 [อ่าน : 413 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย...

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์ ครั้งที่14" [อ่าน : 479 ครั้ง]

รางวัลการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน...

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รัตนโกสินทร์เกมส์ [อ่าน : 886 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะฯ ดู กิจกรรมบริหารคณะฯทั้งหมด
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 23 ครั้ง]

ตรวจประเมินคุณภาพฯ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 27 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการฯ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 [อ่าน : 23 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 [อ่าน : 41 ครั้ง]

งานฟาร์ม ดู งานฟาร์มทั้งหมด
ประชุมกองทุนงานฟาร์ม

ประชุมกองทุนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 125 ครั้ง]

แผนกเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

แผนกไม้ผลผสมผสาน แผนกปาล์มน้ำมันพอเพียง แผนกเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนกเกษตรอินทรีย์ และแผนกทุเรียนGAP สาขาว... [อ่าน : 143 ครั้ง]

แผนกไม้ผล ฯ

แผนกไม้ผล แผนกยางพารา แผนกปาล์มน้ำมัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ [อ่าน : 133 ครั้ง]

แผนกสัตว์ปีกฯ

แผนกสัตว์ปีก แผนกสุกร และแผนกโคนม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ [อ่าน : 111 ครั้ง]

คำสั่ง คณะฯ ดู คำสั่ง คณะฯทั้งหมด
 • คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่ความเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คำสั่งที่ 269/2565[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ด้านพื้นฐานวิชาการ คำสั่งที่ 168/2565[อ่าน : 61 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 คำสั่งที่ 167/2565[อ่าน : 50 ครั้ง]
ประกาศ คณะฯ ดู ประกาศ คณะฯทั้งหมด
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 14[อ่าน : 141 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 12[อ่าน : 124 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 11[อ่าน : 129 ครั้ง]
ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ ดู ประกาศ มหาวิทยาลัยฯทั้งหมด
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 42[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 41[อ่าน : 77 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 40[อ่าน : 94 ครั้ง]
ข่าวรับสมัครงาน ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
 • รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้ากน้าที่ห้องปฏิบัติการ[อ่าน : 256 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา[อ่าน : 229 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงาน บริษัท PIXXOR [อ่าน : 216 ครั้ง]
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมด
ประจำเดือน กรกฎาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [อ่าน : 27 ครั้ง]

ประจำเดือน มิถุนายน

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [อ่าน : 17 ครั้ง]

ประจำเดือน พฤษภาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [อ่าน : 15 ครั้ง]

ประจำเดือน เมษายน

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน เมษายน 2565 [อ่าน : 66 ครั้ง]