ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา โครงการ education next forum 2021 [อ่าน : 10 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง 2564 [อ่าน : 8 ครั้ง]
 • ขอเลื่อนการจัดโครงการ ศาสตรจารย์อาคันตุกะ (visiting Professor) [อ่าน : 16 ครั้ง]
 • เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Cabling&Networking Contest ปีที่ 9 [อ่าน : 30 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการสหกิจศึกษาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ [อ่าน : 23 ครั้ง]
สายตรงคณบดี ดู สายตรงคณบดีทั้งหมด

บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรได้โดยตรง [อ่าน : 518 ครั้ง]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
เข้าแนะแนวให้กับนักศึกษาฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 6 แห่ง [อ่าน : 104 ครั้ง]

เข้าแนะแนวให้กับนักศึกษาฯ

วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ 8 แห่ง [อ่าน : 98 ครั้ง]

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ขอแนะนำ 10 สาขาวิชา 10 หลักสูตรที่เปิดสอนให้พวกคุณได้เลือกเรียนต่อ [อ่าน : 92 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการการพัฒนายุวเกษตรในระดับ...

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือโครงการการพัฒนายุวเกษตรในระดับอุดมศึกษาฯ [อ่าน : 56 ครั้ง]

วันสถาปนา 57 ปีวิทยาเขตจันทบุร...

ราชมงคลจันทบุรีร่วมทำบุญวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรีพร้อมเปิดอาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 55 ครั้ง]

โครงการจันทบุรีโมเดลฯ

การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลไม้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก "ข้าวตังหมอนทองกรอบ" [อ่าน : 30 ครั้ง]

ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาการแป...

ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาการแปรรูปและยืดอายุการเก็บรักษากระท้อน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการนำวัตถุด... [อ่าน : 44 ครั้ง]

U2T Covid-19 week

“U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ร่วมกับ เทศบาลตำบลทรายขาว [อ่าน : 46 ครั้ง]

กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจฯ

กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบ Cooperative and Work Integrated Education: CWIE [อ่าน : 48 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข...

การเขียนงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในรูปแบบออนไลน์ [อ่าน : 82 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
ทำเจลเเอลกอฮอล์ล้างมือ

เจลเเอลกอฮอล์ล้างมือผสมสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นเเบบง่าย ๆ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เเละเทคโนโลยีช... [อ่าน : 38 ครั้ง]

การผลิตเซรั่มทาหน้า

การผลิตเซรั่มทาหน้าผสมสารสกัดเห็ดถั่งเช่าสีทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เเละเทคโนโลยีชีวภาพ [อ่าน : 34 ครั้ง]

วิศวะเมล่อน

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 112 ครั้ง]

มารู้จักวิธีการผสมเทียมอย่างง่...

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 79 ครั้ง]

ผลงานของนักศึกษา ดู ผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
ขอแสดงความยินดี

การแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า [อ่าน : 68 ครั้ง]

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรรา...

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 [อ่าน : 196 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย...

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์ ครั้งที่14" [อ่าน : 229 ครั้ง]

รางวัลการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน...

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รัตนโกสินทร์เกมส์ [อ่าน : 661 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะฯ ดู กิจกรรมบริหารคณะฯทั้งหมด
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก... [อ่าน : 14 ครั้ง]

การประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้...

ในหัวข้อ เทคนิคและรูปแบบในการสอนออนไลน์ [อ่าน : 30 ครั้ง]

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม...

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ [อ่าน : 55 ครั้ง]

การร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ควา...

หัวข้อ "แนวทางการเตรียม Paper ที่ดีเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" [อ่าน : 80 ครั้ง]

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ดู ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมด
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 8 [อ่าน : 1 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 7[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 4[อ่าน : 22 ครั้ง]
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ดู ประกาศมหาวิทยาลัยฯทั้งหมด
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 30[อ่าน : 0 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 29[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 28[อ่าน : 14 ครั้ง]
ข่าวรับสมัครงาน ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้ากน้าที่ห้องปฏิบัติการ[อ่าน : 10 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงาน บริษัท PIXXOR [อ่าน : 42 ครั้ง]
 • สมัครเข้าทำงานร่วมโครงการ Operation Trainee กับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [อ่าน : 108 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งว่าง [อ่าน : 652 ครั้ง]
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมด
จดหมายข่าว ปีที่ 10 ประจำเดือน...

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ประจำเดือน มีนาคม 2564 [อ่าน : 74 ครั้ง]

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ประจำเดือน...

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [อ่าน : 61 ครั้ง]

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ประจำเดือน...

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ประจำเดือน มกราคม 2564 [อ่าน : 64 ครั้ง]

จดหมายข่าว ปีที่ 9 ประจำเดือน...

จดหมายข่าว ปีที่ 9 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [อ่าน : 69 ครั้ง]