บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ

     ตั้งใจศึกษาให้จบการศึกษาตามกำหนดเวลา     
      
     ประเมินการสอนอาจารย์ทุกท่านที่เข้าสอนในห้องเรียน     
      
     ประเมินรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน     
      
     เข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคณะฯและมหาวิทยาลัย     
      
     ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการตอบคำถามแก่คณะกรรมการประเมินเมื่อมีการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก     
      
     แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา