ประเภท : ภาพกิจกรรม
โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

การเก็บข้อมูลและการเขียนีายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 141 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการย่อยที่ 7 เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 406 ครั้ง]

โครงการการจัดทำแผนยกระดับคุณภา...

โครงการการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก [อ่าน : 176 ครั้ง]

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ กิจกรรมย่อยที่ 1 [อ่าน : 181 ครั้ง]

โครงการสรุปผลการตรวจประเมินคุณ...

โครงการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวนแผนและนโยบายฯ [อ่าน : 213 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพสัญจร

โครงการประกันคุณภาพสัญจร ลงพื้นที่วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 243 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 273 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพ สำนักงานค...

การตรวจประเมินคุณภาพ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 206 ครั้ง]