ประเภท : ภาพกิจกรรม
โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 691 ครั้ง]

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

การเก็บข้อมูลและการเขียนีายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 182 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการย่อยที่ 7 เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 518 ครั้ง]

โครงการการจัดทำแผนยกระดับคุณภา...

โครงการการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก [อ่าน : 200 ครั้ง]

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ กิจกรรมย่อยที่ 1 [อ่าน : 205 ครั้ง]

โครงการสรุปผลการตรวจประเมินคุณ...

โครงการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวนแผนและนโยบายฯ [อ่าน : 238 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพสัญจร

โครงการประกันคุณภาพสัญจร ลงพื้นที่วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 266 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 298 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพ สำนักงานค...

การตรวจประเมินคุณภาพ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 236 ครั้ง]