ประเภท : ภาพกิจกรรม
โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 1041 ครั้ง]

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

การเก็บข้อมูลและการเขียนีายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 436 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการย่อยที่ 7 เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 1359 ครั้ง]

โครงการการจัดทำแผนยกระดับคุณภา...

โครงการการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก [อ่าน : 394 ครั้ง]

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ กิจกรรมย่อยที่ 1 [อ่าน : 377 ครั้ง]

โครงการสรุปผลการตรวจประเมินคุณ...

โครงการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวนแผนและนโยบายฯ [อ่าน : 416 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพสัญจร

โครงการประกันคุณภาพสัญจร ลงพื้นที่วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 463 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 472 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพ สำนักงานค...

การตรวจประเมินคุณภาพ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 415 ครั้ง]