ประเภท : ภาพกิจกรรม
โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 867 ครั้ง]

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

การเก็บข้อมูลและการเขียนีายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 284 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการย่อยที่ 7 เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 863 ครั้ง]

โครงการการจัดทำแผนยกระดับคุณภา...

โครงการการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก [อ่าน : 272 ครั้ง]

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ กิจกรรมย่อยที่ 1 [อ่าน : 280 ครั้ง]

โครงการสรุปผลการตรวจประเมินคุณ...

โครงการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวนแผนและนโยบายฯ [อ่าน : 309 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพสัญจร

โครงการประกันคุณภาพสัญจร ลงพื้นที่วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 333 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 365 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพ สำนักงานค...

การตรวจประเมินคุณภาพ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 308 ครั้ง]