ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ปณิธาน (Pledge)

          สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

ค่านิยมหลัก (Core Values)

          สร้างความสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำไปสู่การบริการที่ดีที่สุด

อัตลักษณ์ของคณะฯ

          บัณฑิตนักปฏิบัติ

เอกลักษณ์คณะฯ

          นำความรู้สู่สังคม

จุดเน้น/จุดเด่น ของคณะฯ

          ภายนอก คือ จิตสาธารณะ

          ภายใน คือ ความปลอดภัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

          สถาบันชั้นนำในการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Missions)

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างเสริมคุณค่าระดับชาติ
 3. บริการวิชาการแก่สังคมและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
 4. ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กร
 6. พัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศและกลุ่มอาเซียน
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
 6. พัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายการให้บริการ (Area Serve)

          เป้าหมายหลัก เขตภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว

กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ

 1. นักเรียน/นักศึกษา
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
 3. หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. ชุมชน