ติดต่อ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี131 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210