ติดต่อสาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี131 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210