แสดงข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร : ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ช่วงเดือนมกราคม 2561 - ปัจจุบัน)

โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกตร และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (วันที่ 4-5 มกราคม 2561) ประชุมการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 18 พ.ค. 2561) ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการการจัดทำแผนธุรกิจเกษตร (28 พ.ค. 61) ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ (9-10 เม.ย. 61) ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการจำหน่ายสินค้าเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 (27 พ.ค. 61) ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (14-15 มิ.ย. 61) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (4 เมษายน 2561) โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2560 (วันที่ 17-18 กันยายน 2561) กิจกรรมการอบรม เรื่องทบทวนโครงการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (วันที่ 21ธันวาคม 2561) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี "การทำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง" (วันที่ 20 ก.ค. 61) โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (วันที่ 2 ส.ค. 61) โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ (วันที่ 16 มี.ค. 62) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (วันที่ 29 ม.ค. 62) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 พ.ย. 61) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานหัตกรรมพื้นบ้านจันทบุรี (วันที่ 30 มี.ค. 62) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 มิ.ย. 62) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ ครั้งที่18 (วันที่ 9-17 ก.พ. 62) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานงหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 พ.ค. 62) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (วันที่ 7 พ.ค. 62) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 มิ.ย 62)