แสดงข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร : ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ช่วงเดือนมกราคม 2561 - ปัจจุบัน)

โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกตร และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (วันที่ 4-5 มกราคม 2561) ประชุมการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 18 พ.ค. 2561) ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการการจัดทำแผนธุรกิจเกษตร (28 พ.ค. 61) ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ (9-10 เม.ย. 61) ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการจำหน่ายสินค้าเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 (27 พ.ค. 61) ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (14-15 มิ.ย. 61) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (4 เมษายน 2561) โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2560 (วันที่ 17-18 กันยายน 2561) กิจกรรมการอบรม เรื่องทบทวนโครงการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (วันที่ 21ธันวาคม 2561) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี "การทำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง" (วันที่ 20 ก.ค. 61) โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (วันที่ 2 ส.ค. 61)