แนวทางประกอบอาชีพ
  1. งานภาครัฐ อาทิเช่น นายช่างเครื่องกล (งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ด้านการควบคุมเครื่องจักรกลและด้านงานออกแบบเครื่องจักรกล) ครูอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิค, วิทยาลัยการอาชีพและวิทยาลัยสารพัดช่าง) เจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเกษตร เป็นต้น
  2. งานภาคเอกชน งานด้านการออกแบบเครื่องจักรกลและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลงานด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม งานตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ หม้อไอน้ำและระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
  3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิเช่น ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบทำความเย็นและปรับอากาศภายในอาคาร ผู้ติดตั้งเครื่องจักรกล ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ผู้ซ่อมแซมเครื่องยนต์และกลไกและผู้ออกแบบและติดตั้งสายพานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น