ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -1 6 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ [อ่าน : 116 ครั้ง]
  • สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหากรรมการดำเนินากรแทนตำแหน่งที่ครบวาระ[อ่าน : 177 ครั้ง]
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง[อ่าน : 108 ครั้ง]
  • ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 สำหรับวุฒิ ปวส. สำหรับวุฒิ ปวส.[อ่าน : 171 ครั้ง]
  • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS 62 สำหรับวุฒิ ม.6[อ่าน : 281 ครั้ง]