ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  ปุระมงคล
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
   
       
   

นายอัคฆพงศ์  สถาวรินทุ

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มงคลธนวัฒน์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ วรามิตร

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 
       
 

   
 

นางจารุภา สุนทร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

   

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  รวยป้อม
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานและงบประมาณ
นางสาววรรณศิริ  หิรัญเกิด
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ
นางสาวทิพย์วดี  ประไพวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
     
นายธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นางทองจวน  คุณพุทธิรพี
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 

 

 

 

นางพรพนิต  ศศิวัฒน์ชุติกุล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
นางสาวกมลมนัส  วัฒนา
หัวหน้าโครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นางนฤมล  เวชกูล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
นายดุสิต  ศรีวิไล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินิภา  ศรีมูล
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ

นายรุ่งโรจน์  ตับกลาง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  เจริญสุข
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  รวยป้อม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล