ทำเนียบผู้บริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  ปุระมงคล
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

นายอัคฆพงศ์  สถาวรินทุ

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มงคลธนวัฒน์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายจิรวัฒน์ ณ พัทลุง

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

นางจารุภา สุนทร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  รวยป้อม
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานและงบประมาณ
นางสาววรรณศิริ  หิรัญเกิด
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ
นางสาวทิพย์วดี  ประไพวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
นายธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายฐิติ  หมอรักษา
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการพิเศษ
นางสาวพัชรา  บำรุง
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

นางพรพนิต  ศศิวัฒน์ชุติกุล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
นางสาวกมลมนัส  วัฒนา
หัวหน้าโครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นางนฤมล  เวชกูล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
นายดุสิต  ศรีวิไล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินิภา  ศรีมูล
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาววรรณศิริ  หิรัญเกิด
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวละอองดาว  ว่องเอกลักษณ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  รวยป้อม
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

นายศราวุธ  จันทร์กลาง
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายวุฒิไกร  จันทร์ขามเรียน
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า