ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  ปุระมงคล
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
   
       
   

นายอัคฆพงศ์  สถาวรินทุ

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มงคลธนวัฒน์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ วรามิตร

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 
       
 

   
 

นางจารุภา สุนทร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

   

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  รวยป้อม
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานและงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ
ดร.ทิพย์วดี  ประไพวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
     
นายธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ดร.สิทธิ กุหลาบทอง
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

 นางทองจวน  คุณพุทธิรพี
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพนิต  ศศิวัฒน์ชุติกุล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
นางสาวกมลมนัส  วัฒนา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  เวชกูล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต  ศรีวิไล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินิภา  ศรีมูล
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ

นายรุ่งโรจน์  ตับกลาง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  เจริญสุข
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  รวยป้อม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล