ทำเนียบผู้บริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  ปุระมงคล
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

อาจารย์อัคฆพงศ์  สถาวรินทุ

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มงคลธนวัฒน์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์จิรวัฒน์ ณ พัทลุง

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

นางจารุภา สุนทร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  รวยป้อม
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานและงบประมาณ
อาจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ
อาจารย์ทิพย์วดี  ประไพวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
อาจารย์ธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
อาจารย์ฐิติ  หมอรักษา
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการพิเศษ
อาจารย์พัชรา  บำรุง
ผู้ช่วยคณบดีด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ไชยช่วย
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
อาจารย์กมลมนัส  วัฒนา
หัวหน้าโครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์วิวัฒน์  วรามิตร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ดุสิต  ศรีวิไล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
อาจารย์ปฐมาภรณ์  ทิลารักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาจารย์สุรพงษ์  โซ่ทอง
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
อาจารย์ศราวุธ  จันทร์กลาง
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์วุฒิไกร  จันทร์ขามเรียน
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า