แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
สวท.01 แบบคำร้องทั่วไป  
สวท.02 แบบคำร้องขอลดวิชาเรียน (ภายใน 12 สัปดาห์)  
สวท.03 แบบคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา กลุ่มวิชา  
สวท.04 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบ Regrade  
สวท.05 แบบคำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
สวท.06 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน แบบเรียนเน้น  
สวท.07 แบบคำร้องขอยกเว้นหรือเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว  
สวท.08 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเเทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะเเนน F  
สวท.09 แบบคำร้องเเจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์  
สวท.10 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  
สวท.11 แบบคำร้องขออนุญาตสอบ กรณีตารางสอบซ้อน  
สวท.12 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด  
สวท.13 แบบคำร้องขอถอนเงินค่าลงทะเบียนเรียน รม.27  
ทบ.09 แบบคำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  
ทบ.18 บันทึกข้อความ ขอแก้ค่าระดับคะเเนน ม.ส  I  
ทบ.540 ขอเปลี่ยนคําขานนามในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
บ.14 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา  
มทร.01 ใบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
มทร.002 ใบคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
มทร.42 - 65 แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต  
คำร้องที่ 505 คำร้องขอลงต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์  
คำร้องที่ 509 คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  
คำร้องที่ 526 คำร้องขอลาพักการศึกษา  
คำร้องที่ 528 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
คำร้องที่ 531 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา  
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน  
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ  
หนังสือมอบฉันทะ  
สก 01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา  
สก 02 แบบเสนองานสหกิจ  
สก 03 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา  
สก 04 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา  
สก 05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจ  
สก 06 หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองไม่เรียกร้องค่าเสียหาย    
สก 07 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน  
สก 08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
สก 09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน  
สก 10 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน  
สก 11 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  
สก 12 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา  
สก 13 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(พนักงานที่ปรึกษา)  
สก 14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  
สก 15 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(อาจารย์)  
ฝง 01 ใบสมัครงานฝึกงาน  
ฝง 02 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน  
ฝง 04 หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองไม่เรียกร้องค่าเสียหาย    
ฝง 05 แบบฟอร์มข้อมูลประวัตินศ. ปริญญาตรี  
แบบฟอร์มจองหอพักนักศึกษา  
แบบฟอร์มไปมอบตัวเข้าหอพักนักศึกษา