แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
     - แบบแจ้งความประสงค์ขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้าน : Work from home  (สำหรับอาจารย์)
     - แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางเข้า-ออก นอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
     - ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร  
     - ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร เรียนรองอธิการบดี
     - ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  
     - ใบลาไปต่างประเทศ  
     - ใบลาพักผ่อน  
     - ใบลาพักผ่อนเรียนคณบดี
     - ใบลาพักผ่อนเรียนอธิการบดี
     - แบบขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
     - แบบใบขอยกเลิกวันลา  
     - ขออนุมัติไปราชการพร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
     - บันทึกข้อความขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับเงินเดือน  
  สำหรับ พนักงานข้าราชการ    
     - ใบขอลาออกจากราชการ 
     - 15-44-46.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
     - 15-45-10.3 แบบกำหนดภาระงานของคณาจารย์ประจำ
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน    
     - 4.7.1 แบบที่1 - วิชาการ (ผ่านทดลองงาน)  
     - 4.7.2 แบบที่2 - วิชาการ (ผ่านทดลองงาน)  
     - 4.7.3 แบบที่3 - วิชาการ (ผ่านทดลองงาน)
     - 4.10.1 แบบที่1 - วิชาการ (ทดลองงาน)  
     - 4.10.2 แบบที่2 - วิชาการ (ทดลองงาน)  
     - 4.10.3 แบบที่3 - วิชาการ (ทดลองงาน)
  สำหรับ คณบดี รองคณบดี    
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน         
     - 4.2.1 แบบที่1 - คณบดี,รองคณบดี  
     - 4.2.2 แบบที่2 - บริหาร (ครองวิชาการ)  
     - 4.2.3 แบบที่3 - บริหาร (ครองวิชาการ)
 สำหรับ ผู้บริหารสายสนับสนุน    
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน     
     - 4.6.1 แบบที่1 - บริหาร (ไม่ครองวิชาการ)  
     - 4.6.2 แบบที่2 - บริหาร (ไม่ครองวิชาการ)  
     - 4.6.3 แบบที่3 - บริหาร (ไม่ครองวิชาการ)
     - 4.6.4 portfolio สนับสนุน
  สำหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา     
     - แบบฟอร์มใบลาออกพนักงานในสถาบัน
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน     
     - 4.7.1 แบบที่1 - วิชาการ (ผ่านทดลองงาน)  
     - 4.7.2 แบบที่2 - วิชาการ (ผ่านทดลองงาน)  
     - 4.7.3 แบบที่3 - วิชาการ (ผ่านทดลองงาน)
     - 4.10.1 แบบที่1 - วิชาการ (ทดลองงาน)  
     - 4.10.2 แบบที่2 - วิชาการ (ทดลองงาน)  
     - 4.10.3 แบบที่3 - วิชาการ (ทดลองงาน)
     - 4.8.1 แบบที่1 - เชี่ยวชาญเฉพาะ (ผ่านทดลองงาน)  
     - 4.8.2 แบบที่2 - เชี่ยวชาญเฉพาะ (ผ่านทดลองงาน)  
     - 4.8.3 แบบที่3 - เชี่ยวชาญเฉพาะ (ผ่านทดลองงาน)
     - 4.8.4 portfolio สนับสนุน
     - 4.9.1 แบบที่1 - เชี่ยวชาญเฉพาะ (ทดลองงาน)  
     - 4.9.2 แบบที่2 - เชี่ยวชาญเฉพาะ (ทดลองงาน)  
     - 4.9.3 แบบที่3 - เชี่ยวชาญเฉพาะ (ทดลองงาน)
     - 4.9.4 portfolio สนับสนุน
       แบบฟอร์มต่อสัญญาจ้าง    
     - แบบรายงานปฏิบัติงาน(ต่อสัญญา)สายวิชาการไฟล์จากกองบริหารงานบุคคล
     - แบบรายงานปฏิบัติงาน(ทดลองงาน)สายวิชาการไฟล์จากกองบริหารงานบุคคล
     - แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(ต่อสัญญา)สายสนับสนุนกองบริหารงานบุคคล
     - แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(ทดลองงาน)สายสนับสนุนกองบริหารงานบุคคล
  สำหรับ ลูกจ้างประจำ    
     - ใบขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างประจำ)  
     - 15-42-17.6 แบบประเมินประสิทธิภาพ 
 สำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว    
     - ใบขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว)  
     - แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว 
     
     - แบบฟอร์ม สำหรับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินการสอน
     - แบบฟอร์ม ขอจัดซื้อจัดจ้าง
     - แบบฟอร์ม รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้าง
     - แบบฟอร์ม ขออนุมัติยืมเงินจัดซื้อ จัดจ้าง  
     - แบบฟอร์ม ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ
     - แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
     - แบบฟอร์ม สัญญายืมเงิน
     - แบบฟอร์ม ใบแจ้งซ่อม
     - แบบฟอร์ม ใบเบิกวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
     - แบบฟอร์ม ใบแจ้งยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
     - แบบฟอร์ม ขอใช้บริการผลิตสื่อ  
     - แบบฟอร์ม ขอใช้บริการบันทึกภาพ  
     - แบบฟอร์ม ขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์  
     - แบบฟอร์ม สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
     - แบบฟอร์ม ขอเบิกเงินงานวิจัย งวดแรก
     - แบบฟอร์ม ขอเบิกเงินงานวิจัย งวดก่อนงวดสุดท้าย
     - แบบฟอร์ม ขอเบิกเงินงานวิจัย งวดก่อนงวดสุดท้าย-งวดสุดท้าย
     - แบบฟอร์ม ขอเบิกเงินงานวิจัย งวดสุดท้าย
     - แบบฟอร์มขอขยายเวลา
     - แบบฟอร์ม สวพ 1 ป ขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัยผู้ร่วมโครงการวิจัยสัดส่วนงานวิจัย
     - แบบฟอร์ม รหัส OECD  
     - แบบฟอร์ม รหัส UNESCO  
     - แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (วจ1)
     - แบบฟอร์ม สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (วจ2)
     - แบบฟอร์ม แผนการดำเนินงาน แผ่นดิน (ผด.1)  
     - แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
     - แบบฟอร์ม ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (รายได้)  
     - แบบฟอร์ม ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แผ่นดิน)  
     - แบบฟอร์ม ตัวอย่างปกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
     - แบบฟอร์ม ใบรับรองการเลี้ยงและใช้สัตว์
     - แบบฟอร์ม ขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
     - แบบฟอร์ม ขอจ้างผู้ช่วยนักวิจัย  
     - แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย
     - แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอปิดบัญชีเงินฝากงานวิจัย
    - แบบฟอร์ม ใบนำส่งเล่ม
     - แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม  
     - แบบฟอร์ม เอกสารใบขออนุญาตใช้รถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
     - แบบฟอร์ม เอกสารใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางระหว่างหน่วยงาน ( สำนักงาน วข.จันทบุรี/รถ 6 ล้อ )  
     - แบบฟอร์ม รายชื่อผู้เดินทางไปราชการ (แนบมาพร้อมใบขอใช้รถ)