ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของคณะฯ

 .ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ปี 2565.

 31 ม.ค.-2 ก.พ. 2565 เหลืองจันท์เกมส์

 12-20 ก.พ. 2565 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 14 มี.ค. 2565 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 29 เม.ย. 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ไก่ต้มกระวานสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และชุดต้มกระวานแบบกึ่งสำเร็จรูป

 6 พ.ค. 2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี "กรรมวิธีการผลิตน้ำพริกกะทิชอง"

 

.ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ปี 2564.

 23-25 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 16 มี.ค. 2564 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2563 

 18 มี.ค. 2564 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก ต้นคลุ้ม-คล้า-ซก

 24 มี.ค. 2564 การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงข้อมูลการเก็บหลักฐานตามแบบข้อตกลงการประมาณผลสมฤทธิ์ของงาน

 29 มี.ค. 2564 โครงการปฐมนิเทศความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

 01 เม.ย. 2564 กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบ Cooperative and work integrated education

 01 ก.ค. 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

 16 ธ.ค. 2564 โครงการศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์

 

.ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ปี 2563.

 10 ม.ค. 2563  โครงการสานสายใยรวมใจราชมงคลจันทบุรี ประจำปี 2563

 10 ม.ค. 2563  กิจกรรมสานสัมพันธ์และนันทนาการ โครงการสานสายใยรวมใจราชมงคลจันทบุรี ประจำปี 2563

 11 ม.ค. 2563  โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 15 ม.ค. 2563  โครงการทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2563

 15 ก.พ. 2563   โครงการสัมมนา "กัญชาทางการแพทย์" ครั้งที่ 4

 16 มี.ค. 2563   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 

 15 มิ.ย. 2563   โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการสอนผ่านระบบ online

 30 มิ.ย. 2563   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 03 ก.ค. 2563   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเข้าสู่การขอต่ำแหน่งที่สูงขึ้นในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

 01 ส.ค. 2563   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี "ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ผัดปู"

 15 ส.ค. 2563   โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่ความเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 17 ส.ค. 2563   การอบรมเชิงปฎิบัติการการปรับหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ CWIE

 19 ส.ค. 2563   โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรม 

 22 ส.ค. 2563   ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

 27 ส.ค. 2563   ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการประจำปี 2563

 15 ก.ย. 2563   นักวิจัยของคณะฯ เข้าร่วมรับฟังโครงการ Talent Modility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 12 พ.ย. 2563   พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ 5 หน่วยงาน

 16 พ.ย. 2563   พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ สมาคมเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 14 ธ.ค. 2563   ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาลัย

23 ธ.ค. 2563   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี "ไก่ต้มกระวาน"