บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

 

 

ชื่อ-สกุล :                      นางพรพนิต  ศศิวัฒน์ชุติกุล

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               ทางด้านไม้ดอก –ไม้ประดับ ผัก

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

 

ชื่อ-สกุล :                      รองศาสตราจารย์มาโนชญ์  กูลพฤกษี

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         รองศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ทางด้านไม้ผล ทางด้านการขยายพันธุ์พืช

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ไชยช่วย

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ทางด้านดิน , ปุ๋ย , ปู๋ยอินทรีย์ , การเพาะเห็ด , เกษตรอินทรีย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย  ไชยช่วย

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ทางด้านดิน , ปุ๋ย , ปู๋ยอินทรีย์ , การเพาะเห็ด , เกษตรอินทรีย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

 

ชื่อ-สกุล :                      นายไพรัตน์  อำลอย

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                       อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ทางด้านออกแบบเขียนแบบทางภูมิทัศน์ ทางด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกเลี้ยงเฟิร์นสาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

 

ชื่อ-สกุล :                      นายศุภวัฒน์  คุณานุวัฒน์

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ทางด้านออกแบบภูมิทัศน์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ดร.ชัยวัฒน์  มครเพศ

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ทางด้านสรีรวิทยาพืชสวน , ด้านธาตุอาหารพืช

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวสุกฤตา  อนุตระกูลชัย

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              โรคพืช , แมลง

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นายธิติ  ทองคำงาม

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              โรคพืช , แมลง

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวเรวดี  หอมอเอก

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ / เลขานุการสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              ด้านคอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ชื่อ-สกุล :                      นายสุทัศน์  มั่งมี

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการเกษตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              ด้านงานไม้ผล

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ชื่อ-สกุล :                      นายอนุสรณ์  คำรอด

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการเกษตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              ในด้านการทำสวน ตัดทุเรียน มีความรู้เกี่ยวกับพืชหลายชนิด

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์