บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

 

 

ชื่อ-สกุล :                    ผู้ช่วยศาตราจารย์พรพนิต  ศศิวัฒน์ชุติกุล

อีเมล์ :                        [email protected]

ตำแหน่ง :                    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ตำแหน่งทางวิชาการ :       ผู้ช่วยศาตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             ทางด้านไม้ดอก –ไม้ประดับ ผัก

สถานที่ปฏิบัติงาน :          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ดร. ธิติ  ทองคำงาม

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               โรคพืช , แมลง

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ไชยช่วย

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ทางด้านดิน , ปุ๋ย , ปู๋ยอินทรีย์ , การเพาะเห็ด , เกษตรอินทรีย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายไพรัตน์  อำลอย

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               ทางด้านออกแบบเขียนแบบทางภูมิทัศน์ ทางด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกเลี้ยงเฟิร์นสาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :             สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

   
 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย  ไชยช่วย

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ทางด้านดิน , ปุ๋ย , ปู๋ยอินทรีย์ , การเพาะเห็ด , เกษตรอินทรีย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  มครเพศ

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ทางด้านสรีรวิทยาพืชสวน , ด้านธาตุอาหารพืช

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวสุกฤตา  อนุตระกูลชัย

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               แมลงกินได้แล

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นายศุภวัฒน์  คุณานุวัฒน์

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               ทางด้านออกแบบภูมิทัศน์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      ดร.บดินทร์  ผดุงสวัสดิ์

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคทางอนูพันธถศ่สตร์ การปรับปรุงพืช

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นายนันทชัย บุญไทย

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :               ด้านคอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ชื่อ-สกุล :                      นายสุทัศน์  มั่งมี

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :               ด้านงานไม้ผล

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์