บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

ชื่อ-สกุล :                      นางนฤมล  เวชกูล

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                         [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การผลิตสุกร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 ชื่อ-สกุล :                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  ปุระมงคล

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                         [email protected]เmail.com

ตำแหน่ง :                     คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             วิเคราะห์อาหารสัตว์,สัตว์กระเพาะรวม

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

   ชื่อ-สกุล :                     นายวิทวัส  เวชกูล

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                         [email protected]

ตำแหน่ง :                    อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             เทคโนโลยีเพาะขยายพันธุ์สัตว์

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

 

ชื่อ-สกุล :                      นายวิวัฒน์  วรามิตร

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว,การผลิตสัตว์ปีก

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

ชื่อ-สกุล :                     นางสุจิตรา   ทิพย์ศรีราช

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                         [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

ชื่อ-สกุล :                    นางสาวทิพย์วดี  ประไพวงษ์

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                         [email protected]

ตำแหน่ง :                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ชื่อ-สกุล :                    นางสาวคีญาภัทร์  กองร้อย

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              -

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

ชื่อ-สกุล :                    นางสาวทิพย์ธิดา  ธนะมูล

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                        [email protected]

ตำแหน่ง :                    นักวิชาการศึกษา,เลขานุการสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        -

ความเชี่ยวชาญ :             -

สถานที่ปฏิบัติงาน :          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

ชื่อ-สกุล :                    นายชัยวิรัตน  คำเพ็ชร

โทรศัพท์ :                    -

อีเมล์ :                        -

ตำแหน่ง :                    นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ :        -

ความเชี่ยวชาญ :             -

สถานที่ปฏิบัติงาน :          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์