บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

ชื่อ-สกุล :                      นางนฤมล  เวชกูล

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การผลิตสุกร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                     นางสุจิตรา   ทิพย์ศรีราช

อีเมล์ :                         [email protected]

ตำแหน่ง :                     รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและแผน,อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

  ชื่อ-สกุล :                    ดร.คีญาภัทร์  กองร้อย

อีเมล์ :                        [email protected]

ตำแหน่ง :                    รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย.อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :       อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             -

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  วรามิตร

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ประจำสาขา

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว,การผลิตสัตว์ปีก

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์  ปุระมงคล

อีเมล์ :                           [email protected]

ตำแหน่ง :                       คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :          ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               วิเคราะห์อาหารสัตว์,สัตว์กระเพาะรวม

สถานที่ปฏิบัติงาน :             สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                     นางสาวทิพย์วดี  ประไพวงษ์

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                     ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย , อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 

ตำแหน่งทางวิชาการ :        อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                     นายวิทวัส  เวชกูล

อีเมล์ :                        [email protected]

ตำแหน่ง :                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             เทคโนโลยีเพาะขยายพันธุ์สัตว์

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                    นางสาวทิพย์ธิดา  ธนะมูล

อีเมล์ :                        [email protected]

ตำแหน่ง :                    นักวิชาการศึกษา,เลขานุการสาขาวิชาฯ

ความเชี่ยวชาญ :              -

สถานที่ปฏิบัติงาน :          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

ชื่อ-สกุล :                    นายชัยวิรัตน  คำเพ็ชร

อีเมล์ :                        [email protected]

ตำแหน่ง :                    นักวิชาการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :             -

สถานที่ปฏิบัติงาน :          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์