บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ชื่อ-สกุล :                      นายดุสิต  ศรีวิไล

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวญาณนันท์  สุนทรกิจ

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ความหลากหลายของปลาน้ำจืด,อนุกรมวิธานของปลา,สรีรวิทยาของปลา

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      พัชรา  นิธิโรจน์ภักดี

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              นิเวศวิทยาปลา,สัตว์หน้าดิน

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนชา  กิริยากิจ

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                        [email protected] 

ตำแหน่ง :                    รองหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงด้านบริหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ :       ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :            การเลี้ยงปลา

สถานที่ปฏิบัติงาน :          สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  คงศักดิ์

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                         [email protected]

ตำแหน่ง :                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             คุณภาพน้ำ,การเลี้ยงปลา,การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง,การเลี้ยงกุ้ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                     นายวัชระ  น้อยคงคา

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              -

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

 

ชื่อ-สกุล :                     นางสาวนิภาพร  จุฬารมย์

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                         [email protected]

ตำแหน่ง :                     เลขานุการสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                     นางสาวยุพา  บุญมี

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              -

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายกิติพงษ์  สุวรรณเกตุ

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              การเพาะเลี้งสัตว์น้ำ

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

 

ชื่อ-สกุล :                     นางสาวปัณฑิตา  งามน้อย

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              -

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง