บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต  ศรีวิไล

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ชีววิทยาทางทะเล ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปูน้ำจืด

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Google Scholar

 

ชื่อ-สกุล :                      รองศาสตราจารย์ ดร. อโนชา  กิริยากิจ

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การเลี้ยงปลาปลา,สรีรวิทยาของปลา

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Google Scholar

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา  บุญมี

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การแปรรูปสัตว์น้ำ,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Google Scholar

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณนันท์  สุนทรกิจ

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ความหลากหลายของปลาน้ำจืด,อนุกรมวิธานของปลา

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Google Scholar

ชื่อ-สกุล :                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  คงศักดิ์

อีเมล์ :                         [email protected]

ตำแหน่ง :                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             คุณภาพน้ำ,การเลี้ยงปลา,การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Google Scholar

 

ชื่อ-สกุล :                    อาจารย์วัชระ  น้อยคงคา

อีเมล์ :                         [email protected] 

ตำแหน่ง :                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              -

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Google Scholar

 

ชื่อ-สกุล :                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร  จุฬารมย์

อีเมล์ :                         [email protected]

ตำแหน่ง :                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :       ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Google Scholar

 

ชื่อ-สกุล :                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา  นิธิโรจน์ภักดี

อีเมล์ :                         [email protected]

ตำแหน่ง :                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :             นิเวศวิทยาการกินอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Google Scholar

 

ชื่อ-สกุล :                      นายกิติพงษ์  สุวรรณเกตุ

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :              การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

 

ชื่อ-สกุล :                     นางสาวปัณฑิตา  งามน้อย

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง