บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อ-สกุล :                      นายรุ่งโรจน์  ตับกลาง

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การแปรรูปอาหาร,การควบคุณภาพอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      รองศาสตราจารย์วรัญญา  โนนม่วง

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         รองศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณฑริกา  สุมะนา

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองผู้อำนวยการด้านพัฒนานักศึกษา , รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              จุลินทรีย์ในอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรณ์  ฟักเฟื่อง

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ไอศกรีม,ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การควบคุมคุณาพอาหาร,การแปรรูปอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวสิชญาญ์นัท คำโฮม

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      พนักงานห้องทดลอง

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวนฤมล  เจนทนา

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :              การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

ชื่อ-สกุล :                      นายภูมิเพิ่ม  ไมตรีประดับศรี

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

ความเชี่ยวชาญ :              ผลิตภัณฑ์น้ำดืม

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวทิวาพร  จิตดี

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร