บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อ-สกุล :                      นางสาววรรณศิริ  หิรัญเกิด

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การควบคุมคุณาพอาหาร,การแปรรูปอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวบุณฑริกา  สุมะนา

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              จุลินทรีย์ในอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

ชื่อ-สกุล :                      นายรุ่งโรจน์  ตับกลาง

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษและเลขานุการสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การแปรรูปอาหาร,การควบคุณภาพอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

ชื่อ-สกุล :                      รองศาสตราจารย์วัญญา  โนนม่วง

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         รองศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

ชื่อ-สกุล :                      นายสุนทรณ์  ฟักเฟื่อง

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ไอศกรีม,ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวสิชญาญ์นัท คำโฮม

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      พนักงานห้องทดลอง

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวนฤมล  เจนทนา

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

ชื่อ-สกุล :                      นายสานิตย์  คามาวาส

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

ชื่อ-สกุล :                      นายภูมิเพิ่ม  ไมตรีประดับศรี

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              ผลิตภัณฑ์น้ำดืม

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร