บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชื่อ-สกุล :                      นายธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ผลิตภัณฑ์ประมง

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวนฤมล  มงคลธนวัฒน์

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              จุลชีววิทยาอาหาร,เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์,การประเมินคุณภาพทางเคมี

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      นางทองจวน  คุณพุทธิรพี

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              แปรรูปผลไม้,การแปรปรูปในภาชนะปิดสนิท

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวนิภาพร  คังคะวิสุทธิ์

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร,เทคโนโลยีการบรรจุ,หลักการบรรจุผลิตภัณฑ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวสรัลรัตน์  พ่วงบริสุทธิ์

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เลขานุการสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศันส์  วาสิกดิลก

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ความเชี่ยวชาญ :              วิทยาศาสตร์การประเมินทางประสาทสัมผัส,การวิจัยการตลาดและผู้บริโภค

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี  เลาห์กิติกูล

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การตรวจวิเคราะห์คุฯภาพอาหารทางด้านจุลินทรีย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  เจริญสุข

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              เทคโนโลยีชีวโมเลกุล,เทคโนโลยีพลังงานเอทานอล,เทคโนโลยีเอนไซม์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      นายวิทิต  เลิศนิมิตมงคล

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การจัดการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวละอองดาว  ว่องเอกลักษณ์

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              เคมีอาหารและการแปรรูปอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวศิริพร  ทองสุข

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              เคมีอาหาร,การควบคุมคุณภาพอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวสุรีย์พร  บุญนา

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      นายณัฐวุฒิ  วังกลาง

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              phot retouching & graphic design

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวธารทิพย์  มงคลจิตต์

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ชื่อ-สกุล :                      นางกิตติมา  คามาวาส

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              การผลิตและแปรรูปน้ำผลไม้บรรจุขวด

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์