บุคลากรสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์  เจริญสุข

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              เทคโนโลยีชีวโมเลกุล,เทคโนโลยีพลังงานเอทานอล,เทคโนโลยีเอนไซม์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวนิภาพร  คังคะวิสุทธิ์

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร,เทคโนโลยีการบรรจุ,หลักการบรรจุผลิตภัณฑ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัลรัตน์  พ่วงบริสุทธิ์

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  มงคลธนวัฒน์

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ , รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :        รองศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              จุลชีววิทยาอาหาร,เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์,การประเมินคุณภาพทางเคมี

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี , อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ผลิตภัณฑ์ประมง

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศันส์  วาสิกดิลก

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองผู้อำนวยการด้านส่งเสริมวิชาการและวิจัย , อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ความเชี่ยวชาญ :              วิทยาศาสตร์การประเมินทางประสาทสัมผัส,การวิจัยการตลาดและผู้บริโภค

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นางทองจวน  คุณพุทธิรพี

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              แปรรูปผลไม้,การแปรปรูปในภาชนะปิดสนิท

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายวิทิต  เลิศนิมิตมงคล

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การจัดการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ดร. สุรีย์พร  บุญนา

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               คาร์โบไฮเดรตอาหาร, หลักการแปรรูปอาหาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายณัฐวุฒิ  วังกลาง

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :              food processing , graphic design

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

 

ชื่อ-สกุล :                      นางกิตติมา  คามาวาส

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :              การผลิตและแปรรูปน้ำผลไม้บรรจุขวด

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ