บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  รวยป้อม

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานและงบประมาณ , หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ไฮโดรลิกส์และนิวแมติกส์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายกฤษณะ  นาวารัตน์ 

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีการเก็บเกียวและหลังเก็บเกี่ยว

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายบุญฤทธิ์  บัวระบัติ

อีเมล์ :                          [email protected] 

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              เครื่องจักรกลการเกษตร และการบริหารงานอุตสาหกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นายชาญณรงค์  ชูสุย

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              เทคโนโลยีหุ่นยนต์, เครื่องยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายอัคฆพงศ์  สถาวรินทุ

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              เชื้อเพลิงทดแทน พลังงานความร้อน เทอร์โบไดนามิกส์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์  โซ่ทอง

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      ผู้ช่วยอธิการบดี

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              เทคโนโลยีเครื่องกลการเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายร้อยทิศ  ญาติเจริญ

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขา

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              Design heat exchanger , Boiler

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาววิสา  สงแป้น

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :              การเขียนโต้-ตอบ หนังสือราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

 

ชื่อ-สกุล :                     นายชยานนท์    อารีพงษ์

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ความเชี่ยวชาญ :              -

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล