บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

ชื่อ-สกุล :                      นายสุรพงษ์  โซ่ทอง

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              เทคโนโลยีเครื่องกลการเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

 

ชื่อ-สกุล :                      นายอัคฆพงศ์  สถาวรินทุ

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              เชื้อเพลิงทดแทน พลังงานความร้อน เทอร์โบไดนามิกส์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

 

ชื่อ-สกุล :                      นายบุญฤทธิ์  บัวระบัติ

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  รวยป้อม

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ไฮโดรลิกส์และนิวแมติกส์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

 

ชื่อ-สกุล :                      นายกฤษณะ  นาวารัตน์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีการเก็บเกียวและหลังเก็บเกี่ยว

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

 

ชื่อ-สกุล :                      นายร้อยทิศ  ญาติเจริญ

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

 

ชื่อ-สกุล :                      นายชาญณรงค์  ชูสุย

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาววิสา  สงแป้น

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              การเขียนโต้-ตอบ หนังสือราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

 

ชื่อ-สกุล :                      นายชัยพร  ทันใจ

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              -

สถานที่ปฏิบัติงาน :           สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล