บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติ  หมอรักษา

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การจัดการวิศวกรรม และวิศวกรรมวัสดุ

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชนะชัย  จูมผา

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การบริหารอุตสาหกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายศราวุธ  จันทร์กลาง

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน,คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งยศ  ทิพย์ศรีราช

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              โลหะวิทยา,งานเชื่อมโลหะ,การขึ้นรูปโลหะ

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์

อีเมล์ :                          phan[email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การจัดการวิศวกรรม และวิศวกรรมการผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

ชื่อ-สกุล :                      นายสมมารถ  ศรีประเทือง

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายพิชิตชัย  เรือน้อย

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, เลขานุการสาขาวิชาฯ

ความเชี่ยวชาญ :              ด้านเทคโนโลยีอุตสาหการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวสุจิรา สวัสดิภาพ

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

ความเชี่ยวชาญ :              งานธุรการ เอกสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ