บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวขวัญจิต  ออกเวหา

อีเมล์ :                          [email protected]utto.ac.th

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกร  จันทร์ขามเรียน

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ , รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์กําลัง, นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต วินิจธรรม

อีเมล์ :                           [email protected]

ตำแหน่ง :                       รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :          ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :                การติดตั้งระบบไฟฟ้า , ระบบปรับอากาศ

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย  ทองธวัช

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               ระบบไฟฟ้ากำลัง,พลังงานทดแทนเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน :             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  กองสุข

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า, การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมยศ สันติมาลัย (ลาศึกษาต่อ)

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               การวิเคราะห์ฟ้ากำลัง

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ชื่อ-สกุล :                      นายวัชรากร  ปิ่นธุรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล :                      ว่าที่ ร.ต.ศักดาวุฒิ บุญตั้ว

อีเมล์ :                          sakdawut_bo@rmutto.ac.th

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ระบบควบคุม, เครื่องจักรกลไฟฟ้า1 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2 และปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายมณฑล มหันตกาสี

อีเมล์ :                          jj_hnd69@hotmail.com

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :              ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวศศิวิมล สุขศิลป์

อีเมล์ :                          sasiwimon_su@rmutto.ac.th

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เลขานุการสาขาวิชาฯ

ความเชี่ยวชาญ :               ยืมเงินและคืนเงิน,หนังสือรับเข้า-ออก,บันทึกข้อความ,งานด้านเอกสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า