บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล :                      นายวุฒิไกร  จันทร์ขามเรียน

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมยศ สันติมาลัย

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               การวิเคราะห์ฟ้ากำลัง

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ชื่อ-สกุล :                       นายชาคริต วินิจธรรม

โทรศัพท์ :                       -

อีเมล์ :                           -

ตำแหน่ง :                       รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :          อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :                -

สถานที่ปฏิบัติงาน :             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ชื่อ-สกุล :                       นายดนัย  ทองธวัช

โทรศัพท์ :                       -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               ระบบไฟฟ้ากำลัง,พลังงานทดแทนเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  กองสุข

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวขวัญจิต  ออกเวหา

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ชื่อ-สกุล :                      นายวัชรากร  ปิ่นธุรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ชื่อ-สกุล :                      นายมณฑล มหันตกาสี

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวศศิวิมล สุขศิลป์

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เลขานุการสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :               ยืมเงินและคืนเงิน,หนังสือรับเข้า-ออก,บันทึกข้อความ,งานด้านเอกสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า