ติดต่อ คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  คงศักดิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

   E-mail : [email protected]
 E-mail : [email protected]

----------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลทั่วไปนักศึกษาและบุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวก
กับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรได้โดยตรง

*กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริง(ชื่อ-สกุล, E-mail, รายละเอียด)เพื่อสะดวกต่อการตอบคำถามต่างๆ

ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะทำการถูกเก็บเป็นความลับ