แบบฟอร์มต่างๆภายในคณะฯ


   ข้าราชการ
         ใบขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ 4.7วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.1แบบที่1-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.2แบบที่2-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.3แบบที่3-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ 4.10วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.1แบบที่1-วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.2แบบที่2-วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.3แบบที่3-วิชาการ(ทดลองงาน)
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน คณบดี รองคณบดี
         4.2.1แบบที่1-คณบดี,รองคณบดี
         4.2.2แบบที่2-บริหาร(ครองวิชาการ)
         4.2.3แบบที่3-บริหาร(ครองวิชาการ)
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้บริหารสายสนับสนุน 4.6บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)
         4.6.1แบบที่1-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)
         4.6.2แบบที่2-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)
         4.6.3แบบที่3-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)
         4.6.4portfolioสนับสนุน
   แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
      ข้าราชการ 4.7วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.1แบบที่1-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.2แบบที่2-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.3แบบที่3-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
      ข้าราชการ 4.10วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.1แบบที่1-วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.2แบบที่2-วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.3แบบที่3-วิชาการ(ทดลองงาน)
      คณบดี รองคณบดี
         4.2.1แบบที่1-คณบดี,รองคณบดี
         4.2.2แบบที่2-บริหาร(ครองวิชาการ)
         4.2.3แบบที่3-บริหาร(ครองวิชาการ)
      ผู้บริหารสายสนับสนุน 4.6บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)
         4.6.1แบบที่1-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)
         4.6.2แบบที่2-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)
         4.6.3แบบที่3-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)
         4.6.4portfolioสนับสนุน
      พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4.7วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.1แบบที่1-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.2แบบที่2-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.3แบบที่3-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
      พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4.8เชี่ยวชาญเฉพาะ ผ่านทดลองงาน
         4.8.1แบบที่ 1
         4.8.2แบบที่2
         4.8.3แบบที่3
         4.8.4portfolioสนับสนุน
      พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4.9เชี่ยวชาญเฉพาะ ทดลองงาน
         4.9.1แบบที่ 1
         4.9.2แบบที่2
         4.9.3แบบที่3
         4.9.4portfolioสนับสนุน
      พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4.10วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.1แบบที่1-วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.2แบบที่2-วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.3แบบที่3-วิชาการ(ทดลองงาน)
   แบบฟอร์มต่างๆ
         จัดซื้อ
         บันทึกข้อความขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับเงินเดือน
         แบบขออนุญาตลาศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
         แบบคำขอการปรับปรุงคุณวุฒิ
         แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย) ภายในประเทศ และต่างประเทศ
         ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
         ใบขออนุญาตไปราชการ (สำหรับบุคลากรในคณะฯ)
         ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
         ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
         ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร เรียนรองอธิการบดี
         ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
         ใบลาไปต่างประเทศ
         ใบลาพักผ่อน
         ใบลาพักผ่อนเรียนคณบดี
         ใบลาพักผ่อนเรียนอธิการบดี
         สัญญายืมเงินและใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
        แบบขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ
         แบบใบขอยกเลิกวันลา
   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
         แบบฟอร์มใบลาออกพนักงานในสถาบัน
         ใบขอลาออกจากราชการ (พนักงานในสถาบันฯ)
      แบบฟอร์มต่อสัญญาจ้าง
         แบบรายงานปฏิบัติงาน(ต่อสัญญา)สายวิชาการไฟล์จากกองบริหารงานบุคคล
         แบบรายงานปฏิบัติงาน(ทดลองงาน)สายวิชาการไฟล์จากกองบริหารงานบุคคล
         แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(ต่อสัญญา)สายสนับสนุนกองบริหารงานบุคคล
         แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(ทดลองงาน)สายสนับสนุนกองบริหารงานบุคคล
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน คณบดี รองคณบดี
         4.2.1แบบที่1-คณบดี,รองคณบดี
         4.2.2แบบที่2-บริหาร(ครองวิชาการ)
         4.2.3แบบที่3-บริหาร(ครองวิชาการ)
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 4.7วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.1แบบที่1-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.2แบบที่2-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
         4.7.3แบบที่3-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 4.10วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.1แบบที่1-วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.2แบบที่2-วิชาการ(ทดลองงาน)
         4.10.3แบบที่3-วิชาการ(ทดลองงาน)
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 4.8เชี่ยวชาญเฉพาะ ผ่านทดลองงาน
         4.8.1แบบที่ 1
         4.8.2แบบที่2
         4.8.3แบบที่3
         4.8.4portfolioสนับสนุน
      แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 4.9เชี่ยวชาญเฉพาะ ทดลองงาน
         4.9.1แบบที่ 1
         4.9.2แบบที่2
         4.9.3แบบที่3
         4.9.4portfolioสนับสนุน
   พนักงานราชการ
         แบบฟอร์มใบลาออกพนักงานราชการ
         ใบขอลาออกจากราชการ (พนักงานราชการ)
      แบบประเมินเลื่อนขั้น
         15-44-46.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
         15-45-10.3 แบบกำหนดภาระงานของคณาจารย์ประจำ (พนักงานราชการ)
   ลูกจ้างชั่วคราว
         แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว (1)
         ใบขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
   ลูกจ้างประจำ
         ใบขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
      แบบประเมินเลื่อนขั้น
         15-42-17.6 แบบประเมินประสิทธิภาพ (1)