งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 ดาวน์โหลดเอกสารสหกิจศึกษา


  สก 01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
  สก 02 แบบเสนองานสหกิจ
  สก 03 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
  สก 04 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
  สก 05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจ
  สก 06 หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองไม่เรียกร้องค่าเสียหาย  
  สก 07 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน
  สก 08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  สก 09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน
  สก 10 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน
  สก 11 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
  สก 12 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
  สก 13 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(พนักงานที่ปรึกษา)
  สก 14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
  สก 15 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(อาจารย์)
  สก 16 คำร้องขอให้ออกหนังสือติดต่อสถานประกอบการสหกิจศึกษา (สำหรับคณาจารย์เจ้าหน้าที่)