ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  คงศักดิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

                                         
        อาจารย์พิริยาภรณ์  อันอาตม์งาม          อาจารย์วิรัตน์  ขาวสร้อย                อาจารย์วิทวัส  เวชกูล                    นางจารุภา สุนทร
         รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา            หัวหน้าสำนักงานคณบดี

                                                                                                      และกิจการพิเศษ                                                       
                               อาจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด            อาจารย์พรพนิต  ศศิวัฒน์ชุติกุล          อาจารย์จิรวัฒน์  ณ พัทลุง
                         
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพฯ           ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ      ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและ
                                                                                                                          ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                                                              
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  ไชยช่วย           อาจารย์กมลมนัส  วัฒนา                  อาจารย์วิวัฒน์  วรามิตร                    อาจารย์ดุสิต  ศรีวิไล
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช    หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์       หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
              และภูมิทัศน์                                                                                                                                 ประมง

                                               
        อาจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด             อาจารย์ธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ             อาจารย์ปฐมาภรณ์  ทิลารักษ์           อาจารย์วุฒิไกร  จันทร์ขามเรียน
   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ    หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์        หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
                                                          และพัฒนาผลิตภัณฑ์                      และเทคโนโลยีชีวภาพ

                                                                  
                                                      อาจารย์ศราวุธ  จันทร์กลาง                 อาจารย์สุรพงษ์  โซ่ทอง
                                                หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ       หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล