บุคลากรสำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ชื่อ-สกุล :                      นางจารุภา สุนทร

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          nahjanah_02@hotmail.com

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ชื่อ-สกุล :                      นางขวัญชนก อังศุสิงห์

โทรศัพท์ :                       -

อีเมล์ :                          kuanchanok_au@rmutto.ac.th

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร