บุคลากรสายสนับสนุน

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

ชื่อ-สกุล :                      นางจารุภา สุนทร

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวธัญวลัย วรรณทนะ

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

ชื่อ-สกุล :                      นายสมโภชน์ สนธิโยธิน

 โทรศัพท์ :                     -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

ชื่อ-สกุล :                      นางขวัญชนก อังศุสิงห์

โทรศัพท์ :                       -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสางศศิวิมล   ธนะมูล

โทรศัพท์ :                       -

อีเมล์ :                           [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการพัสดุ

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

ชื่อ-สกุล :                        นางสาวจันทนี  ทับทิมทอง

โทรศัพท์ :                        -

อีเมล์ :                            [email protected]

ตำแหน่ง :                        นักวิชาการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ห้องสโมสรนักศึกษา

 

ชื่อ-สกุล :                        นางสาวสุกัญญา  ละสะมัน

โทรศัพท์ :                         -

อีเมล์ :                            [email protected]

ตำแหน่ง :                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

ชื่อ-สกุล :                        นางสาวศันสนีย์   บุญแย้ม

โทรศัพท์ :                         -

อีเมล์ :                            [email protected]

ตำแหน่ง :                        เจ้าหน้าที่ประจำงานฟาร์ม

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

ชื่อ-สกุล :                        นายชยานนท์    อารีพงษ์

โทรศัพท์ :                         -

อีเมล์ :                             -

ตำแหน่ง :                        ผู้ช่วยช่างทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ห้องสโมสรนักศึกษา

 

ชื่อ-สกุล :                          นายพงษ์ศักดิ์   ทาสีฟู

โทรศัพท์ :                         -

อีเมล์ :                            [email protected]

ตำแหน่ง :                        เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ห้องสโมสรนักศึกษา

 

ชื่อ-สกุล :                          นางสาวธัญญรัตน์   ธรรมเกษตร

โทรศัพท์ :                          -

อีเมล์ :                              [email protected]

ตำแหน่ง :                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :                สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

ชื่อ-สกุล :                          นางสาวผกามาศ    คร่องยุทธ

โทรศัพท์ :                          -

อีเมล์ :                              [email protected]

ตำแหน่ง :                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สถานที่ปฏิบัติงาน :                สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

ชื่อ-สกุล :                            นางสาวปรารถนา จิตเร็ว

โทรศัพท์ :                           -

อีเมล์ :                              [email protected]

ตำแหน่ง :                          เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :                สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร