ประวัติคณะฯ

          
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งอยู่เลขที่ 131 หมู่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา
       
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการวิชาการกับสังคม โดยเน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญา เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะ จากการศึกษาวิชาการ ค้นคว้างานวิจัย ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ” นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

 

ปรัชญา (Philosophy)

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ปณิธาน (Pledge)

          สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

อัตลักษณ์ของคณะฯ (Identity)

          บัณฑิตนักปฏิบัติ

เอกลักษณ์คณะฯ (Uniqueness)

          นำความรู้สู่สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

          องค์กรชั้นนำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมที่นำสมัยในประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Missions)

 1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุรลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศ
 2. ศึกษา วิจัย และส้รางสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่สร้างคุณค่า และนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ
 3. นำองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคุณภาพชีวิต และเกิดการพัฒนาแก่สังคม
 4. เป็นแหล่งสร้างอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของภาคตะวันออก
 5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรโดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic)

 1. จัดการศึกษาด้านเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และวิศวกรรม ให้เป็นบัณทิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และระดับอาเซียน
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่น และบูรณาการงานวิจัยในเชิงพานิชย์
 3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ และถ่ายทอดองคืความรู้ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. พัฒนานักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีทักษะสอดคล้างกับศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึก มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีธรรมาภิบาล ก้าวสู่ความเป็นองคืกรคุณภาพ
 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีไทย และอัตลักษณ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออก
 7. การประหยัดพลังงาน การพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการ (Area Serve)

          เป้าหมายหลัก เขตภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว

กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ

 1. นักเรียน/นักศึกษา
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
 3. หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. ชุมชน