แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

  แบบฟอร์มการสมัครเข้าหอพักนักศึกษาหญิง ประจำปีการศึกษา2561 

  คำร้องขอแก้ I

  รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายนักศึกษา

  สวท.01_แบบคำร้องทั่วไป

  สวท.02 แบบคำร้องขอลดวิชาเรียน (ภายใน 12 สัปดาห์)

  สวท.03 แบบคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา กลุ่มวิชา

  สวท.04 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบ Regrade

  สวท.05 แบบคำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  สวท.06 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน แบบเรียนเน้น

  สวท.07 แบบคำร้องขอยกเว้นหรือเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว

  สวท.08 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเเทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะเเนน F

  สวท.09 แบบคำร้องเเจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์

  สวท.10 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

  สวท.11 แบบคำร้องขออนุญาตสอบ กรณีตารางสอบซ้อน

  สวท.12 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด

  สวท.13 แบบคำร้องขอถอนเงินค่าลงทะเบียนเรียน รม.27

  ทบ.18 บันทึกข้อความ ขอแก้ค่าระดับคะเเนน ม.ส I

  มทร.42 - 65แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  ทบ.09 แบบคำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา

  บ.14 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา

  มทร.01 ใบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  มทร.002 ใบคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  คำร้องที่ 505 คำร้องขอลงต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์

  คำร้องที่ 505 คำร้องขอลงต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์

  คำร้องที่ 509 คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

  คำร้องที่ 526 คำร้องขอลาพักการศึกษา

  คำร้องที่ 528 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

  คำร้องที่ 531 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา