สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวกมลมนัส  วัฒนา

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าโครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              สรีรวิทยาพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นางปาริชาต  ปุระมงคล

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              งานเกษตรอินทรีย์ งานปศุสัตว์อินทรีย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เวียงสมุทร

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ทางด้านพืชไร่ และพืชสวน เช่น อ้อย ข้าว ยางพารา ข้าโพด และผักไฮโดรโปนิกส์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นายกฤษฎา  เจริญมูล

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              พันธุศาสตร์,การผลิตสัตว์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวพัชรา  บำรุง

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ส่งเสริมการเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      ดร.สิทธิ กุหลาบทอง

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              คุณภาพน้ำและดินตะกอนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ,นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      นายทศพร มณเฑียรทอง

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :         นักวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร