บุคลากรโครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวกมลมนัส  วัฒนา

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าโครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            โครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นายบัญชา เวียงสมุทร

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ทางด้านพืชไร่ และพืชสวน เช่น อ้อย ข้าว ยางพารา ข้าโพด และผักไฮโดรโปนิกส์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            โครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นางปาริชาต  ปุระมงคล

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            โครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวพัชรา  บำรุง

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ส่งเสริมการเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            โครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      นายกฤษฎา  เจริญมูล

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              พันธุศาสตร์,การผลิตสัตว์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            โครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...ข้อมูลเพิ่มเติม...