แหล่งทุนวิจัยภายนอก
yes สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
yes สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
yes สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
yes สำนักงบประมาณ
yes สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
yes ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
yes เครือข่ายกาญจนาภิเษก
yes สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
yes ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
yes ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
yes ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
yes สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
yes สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
yes มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
yes กระทรวงศึกษาธิการ
yes สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
yes มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
yes สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
yes กรมควบคุมมลพิษ
yes กรมวิชาการ
yes กรมการศาสนา
yes กรมการศึกษานอกโรงเรียน
yes กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
yes สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
yes กรมป่าไม้
yes การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
yes การเคหะแห่งชาติ
yes มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
yes สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
yes สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
yes สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
yes สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
yes มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
yes สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
yes การทางพิเศษแห่งประเทศไทย