ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี


  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
 
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล
 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
 โครงการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
 โครงการการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการสอนผ่านระบบ online

  โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562
 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์" ครั้งที่ 14
 โครงการค่าอาสาพัฒนาเพื่อน้อง
 โครงการสานสัมพันธ์น้องสู่ความเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 โครงการภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร