ผลผลิตผู้ผลงานการให้บริการวิชาการ

  โครงการวิชาการบริการหารายได้
 โครงการจัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
 โครงการวิเคราะห์ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน 

 โครงการรับจ้างเตรียมและเทอาหารเลี้ยงเชื้อ Tcbs Agar ลงในเพลทพลาสติก

 

  โครงการบริการวิชาการ

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการฯ
 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อเป็นอาชีพเสริม
 โครงการค่ายฝึกน้องเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางอุตสาหกรรมการเกษตร
 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชน
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพร
 โครงการอบรมผสมเทียมไก่พื้นเมือง
 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 โครงการการบำรุงรักษาและการใช้รถขุดสำหรับเกษตรกร
 โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืด
 โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาสวยงาม
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
 โครงการการปลูก ขยายพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในครัวเรือน
 โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาชีพเสริม
 โครงการประกอบสูตรอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรรายย่อย
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน
 โครงการการทำปุ๋ยอินทรีย์และการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองในสวน
 โครงการเลี้ยงไส้เดือนและการนำมูลไส้เดือนมาใช้ประโยชน์
 โครงการการเพาะเห็ดและการทำโรงเรือนอย่างง่าย
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมสภาพอากาศสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ด


โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั่น กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั่นมืออาชีพเพาะและอนุบาลปลาอีกงจำหน่ายเป็นการค้า
โครงการย่อยที่ 2.2.7 โครงการสร้างผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เพื่อ การเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงธุรกิจ
โครงการย่อยที่ 2.2.8 โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากกกและเสื่อจันทบูรเพื่อธุรกิจชุมชน
โครงการย่อยที่ 2.2.9 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตคอร์นเฟลกส์รสเมี่ยงคำ
โครงการย่อยที่ 2.2.10 โครงการบ่มเพาะต้นแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์สบู่ชันโรง
โครงการย่อยที่ 2.2.14 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเครื่องอบแห้งด้วยลมร้อนสำหรับการอบแห้งสับปะรด
โครงการย่อยที่ 2.2.15 โครงการการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์และการจำหน่าย


ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนิคมทหารผ่านศึกทรายขาว
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาชีพเสริม
กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านจุลินทรีย์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน


โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมสู่การประกอบอาชีพ
โครงการย่อยที่ 1 โครงการหน้ากากอนามัยเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนห่างไกลไวรัสโควิด-19 
โครงการย่อยที่ 2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจในพื้นที่ว่างหลังบ้านพร้อมเก็บข้อมูลเชิงวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับพัฒนาเป็นอาชีพ
โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาสินค้าการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
โครงการย่อยที่ 4 โครงการอบรมการประดิษฐ์เครื่องกดเจลล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ในชุมชน


โครงการถ่ายทอดการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนให้กิจการของสังคมให้ยั่งยืน
โครงการย่อยที่ 6 นวัตกรรมน้ำมังคุดอินทรีย์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
โครงการย่อยที่ 7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซอสผลไม้จากผลไม้ในชุมชนเพื่อการค้า

โครงการย่อยที่ 8 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตคอร์นเฟลกส์รสเมี่ยงคำ
โครงการย่อยที่ 9 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางสระเก้าอย่างมีส่วนร่วม