ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ


 โครงการวิชาการบริการหารายได้

 โครงการรับจ้างผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

 โครงการจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกไทยจันท์

 โครงการรับจ้างผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

 โครงการรับจ้างวิเคราะห์ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินบริเวรโดยรอบของฟาร์ม

 โครงการบริการวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 

  โครงการบริการวิชาการ

 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ "กิจกรรม 4.2" รายตำบลทรายขาว สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจร "กิจกรรมที่ 1" การเพาะเห็ดนางฟ้าตามมาตรฐาน GAP

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจร "กิจกรรมที่ 2" การส่งเสริมการเพาะเห็ดมิวล์กี้

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจร "กิจกรรมที่ 3" การถ่ายทอดความรู้ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของโรงเรือนเพาะเห็ด

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจร "กิจกรรมที่ 4" การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำพริกเผาเห็ดเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจร กิจกรรมที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาเนื้อ

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ "กิจกรรมที่ 6" การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับมาตรฐานสินค้าจากภูมิปัญญา "กิจกรรมที่ 1" การถ่ายถอดเทคโนโลยีไก่ชองอารมณ์ดี

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับมาตรฐานสินค้าจากภูมิปัญญา "กิจกรรมที่ 2" การถ่ายถอดเทคโนโลยีการแปรรูปขนมกลีบลำดวน

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับมาตรฐานสินค้าจากภูมิปัญญาในชุมชน "กิจกรรมที่ 3" การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลูกประคบสมุนไพร

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับมาตรฐานสินค้าจากภูมิปัญญาในชุมชน "กิจกรรมที่ 4" การถ่ายทอดความรู้ด้านการเชื่อมประกอบโครงเหล็กเพื่อใช้ตากวัตถุดิบ

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับมาตรฐานสินค้าจากภูมิปัญญา "กิจกรรมที่ 5" การถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนอบแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่า

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับมาตรฐานสินค้าจากภูมิปัญญา "กิจกรรมที่ 6" การถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษถ่าน