การประชุมและตรวจห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561, เวลา 17:12 น. 688 ครั้ง Admin

     วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผศ.มนัส คงศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ และอาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับ รศ.พิชิต ลำยอง ประธานอนุกรรมการ , รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร อนุกรรมการ , ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ อนุกรรมการ , ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ อนุกรรมการ , นางสาวกนกพร ส่องศรี เลขานุการ จากสภาวิศวกร ในการเข้าร่วมประชุมและตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อขอพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :