การประชุมและลงพื้นที่การปลูกทุเรียนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561, เวลา 15:10 น. 796 ครั้ง Admin

     วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี ได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยพัฒนานำใช้เกษตรแม่นยำ

ศาสตราจารย์ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ผู้ประสานงานวิจัยและพัฒนา “ไม้ผล”

      รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ และคณะ ร่วมประชุมและลงพื้นที่การปลูกทุเรียนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิตทุเรียนพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีจังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางและระดมความคิดเห็นกรอบวิจัยพัฒนาและนำใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำในการแปลงเปลี่ยนและแก้ปัญหาระบบการผลิตทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส คงศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณาจารย์ นักวิจัย และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

รูปภาพประกอบ :