กิจกรรมการอบรม เรื่องทบทวนโครงการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน จันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561, เวลา 10:32 น. 436 ครั้ง Admin

     ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กำหนดจัดกิจกรรมการอบรม เรื่องทบทวนโครงการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม LB5101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการ การประเมินโครงการ และบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพประกอบ :