โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพ

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 10:18 น. 399 ครั้ง Admin

     วันที่ 29 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะและความรู้ในการเตรียมเอกสารวิชาการสำหรับขอตำแหน่งวิชาการ เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำเอกสารวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคคลากรมีการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  คงศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณภูสิทธิ พลายชมภู บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำตำราและหนังสือ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดการเขียนและการผลิตหนังสือ/ตำรา รวมถึงการประเมินผล ณ ห้องประชุม LB5101 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :