โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะฯ

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน พฤหัส ที่ 29 มิถุนายน 2560, เวลา 10:26 น. 816 ครั้ง Admin

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร กิจกรรมย่อยที่ 2 เรื่อง หลัเกณฑ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

รูปภาพประกอบ :