การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2563

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563, เวลา 14:53 น. 228 ครั้ง Admin

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2563 เป็นงานประชุมวิชาการระดับชาติ ที่เกิดจากการทางานร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการเพื่อต่อยอดงานวิจัย และถ่ายทอดข้อมูลให้แก่ภาคอุตสาหกรรมโดยมีสาขาที่เกี่ยวข้อง 6 สาขา คือ

  • วิศวกรรมการผลิต(Manufacturing Engineering)
  • วัสดุศาสตร์และการประยุกต์ใช้งาน (Materials Science and Application)
  • โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics)
  • การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน (Production and Operations Management)
  • ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Education)
  • และในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other Related Fields)  
จัดการประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในการนี้คณะกรรมการดาเนินงานการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ RMTC 2020 ได้รวบรวมบทความที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้นาเสนอในที่ประชุมวิชาการขึ้นเป็นหนังสือรวบรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ RMTC 2020 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานทางด้านวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่อสาธารณชน และเป็นข้อมูลให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ได้ใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพประกอบ :