การประชุมกลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน อังคาร ที่ 15 กันยายน 2563, เวลา 14:49 น. 339 ครั้ง Admin


ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9.30 – 12.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้มีการประชุมกลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยประธานในการประชุมในครั้งนี้คือ ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิโดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ทศพล ปรีชาศิลป์ มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศันส์ วาสิกดิลก ประธานหลักสูตรพร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จากการประชุมในครั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

-------------------------------------

เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้มีการประชุมกลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยประธานในการประชุมในครั้งนี้คือ ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิโดย ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ร่วมกับ ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จากการประชุมในครั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

 

รูปภาพประกอบ :