กิจกรรมส่งเสริมยุววิศวกรรมและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 25 พฤษจิกายน 2563, เวลา 09:38 น. 158 ครั้ง Admin

 

กิจกรรมส่งเสริมยุววิศวกรรมและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมยุววิศวกรรมและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้ทราบถึงขั้นตอนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ซึ่งได้รับเกียรติโดยท่านวิทยากรจากสภาวิศวกรจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา มหัจฉริยวงค์ และ อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา จำนวน 217 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต จันทบุรี

---------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!

รูปภาพประกอบ :