ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษจิกายน 2563, เวลา 09:33 น. 225 ครั้ง Admin

 

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการมาเยี่ยมชม ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่สาขาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ในการนี้มี อาจารย์ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี อาจารย์ทิพย์วดี ประไพวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์ของคณะให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมทางคณะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

--------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!

 

 

รูปภาพประกอบ :