โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน อังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563, เวลา 15:48 น. 205 ครั้ง Admin


วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมด้วย รองฯ อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ เพื่อ ให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงให้ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม และพันเอกตรีพจน์ โพธิสอน ฝ่ายเลขานุการผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 เป็นผู้ปาฐกถาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ” ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้มีความเคารพรัก เทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกสร้างจิตสำนึก ให้ทุกคนรักหวงแหน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

>>คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม<<

 

รูปภาพประกอบ :