กิจกรรม “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น”

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564, เวลา 10:41 น. 196 ครั้ง Admin


กิจกรรม “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น”

ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น” ซึ่งฝ่ายวิชาการและวิจัยได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23- 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง LB 5101 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ คือ ดร.อำนวย เถาตระกูล ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และอื่นๆ อีกมายมาย ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 ท่าน

-------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิก!!

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!

 

 

รูปภาพประกอบ :