การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564, เวลา 15:19 น. 122 ครั้ง Admin

 

การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
(Agritech and Innovation Center : AIC)

ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย นายอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน บุคลากรอาจารย์ในคณะฯ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดนิทรรศการและได้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม ของเขตตรวจราชการที่ 9 
ณ หอประชุมศิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

---------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!

 

 

รูปภาพประกอบ :