พัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐานสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 1 เมษายน 2564, เวลา 15:27 น. 153 ครั้ง Admin

 

กิจกรรม ปั้นดินให้เป็นดาว "พัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐานสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ"

วันที 1-2 เมษายน 2564 ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปั้นดินให้เป็นดาว พัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐานสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" โดยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและเพื่อนำผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ณ ห้อง EN1303 อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี

 

------------------------------------------------------------------------- 

รูปภาพประกอบ :