โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในรูปแบบออนไลน์

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564, เวลา 11:41 น. 163 ครั้ง Admin

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ application zoom

 

ในวันพฤหัสบดี 29 เมษายน พ.ศ. 2564 และวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ application zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายในหัวข้อเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม สร้อยทอง จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายในหัวข้อเทคนิคการทำงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายในหัวข้อเขียนบทความอย่างไร ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งบุคลากรภายในคณะ บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสังคมและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสนใจเข้าร่วมด้วย

 

------------------------------------------------------------

 

 

รูปภาพประกอบ :