ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาการแปรรูปและยืดอายุการเก็บรักษากระท้อน

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564, เวลา 08:50 น. 119 ครั้ง Admin

 

ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาการแปรรูปและยืดอายุการเก็บรักษากระท้อน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการนำวัตถุดิบมาแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ เจริญสุข หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์รุ่งโรจน์ ตับกลาง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร และอาจารย์วิทิต เลิศนิมิตมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาการแปรรูปและยืดอายุการเก็บรักษากระท้อน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการนำวัตถุดิบมาแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ที่บ้านเกษตรกร ต. แสลง อ. เมือง จ.จันทบุรี ร่วมกับสภาเกษตรกร

 

------------------------------------------------------------

 

รูปภาพประกอบ :