โครงการจันทบุรีโมเดลฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564, เวลา 08:55 น. 167 ครั้ง Admin

 

โครงการ จันทบุรีโมเดล “การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลไม้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”

 

กิจกรรมดี ๆ ในโครงการ จันทบุรีโมเดล “การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลไม้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองฉวี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลให้กับผู้แทนสมาชิกฯ และเครือข่ายเกษตรกรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ "การทำข้าวตังหมอนทองกรอบ" โดย อาจารย์ ดร.บุณฑริกา สุมะนา และ ผศ.วรรณศิริ หิรัญเกิด สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี ข้าวตังหมอนทองกรอบ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองฉวี ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน
 
------------------------------------------------------------------
  
รูปภาพประกอบ :