สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ที่มีความประสงค์จะมองทุนฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564, เวลา 12:01 น. 88 ครั้ง Admin

 

สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ที่มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ศึกษาอยู่ที่่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร อาจารย์อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
ได้ให้การต้อนรับ สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ที่มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ที่่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,5000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรได้คัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุน โดยมีตัวแทนนักศึกษาชื่อนายภูมิดล​ สุวรรณศร​ เป็นผู้รับมอบทุนในครั้งนี้ ทางคณะฯ ต้องขอขอบพระคุณ สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีมาเป็นอย่างสูงสำหรับการมองทุนการศึกษาในครั้งนี้
 
------------------------------------------------------
 
 
รูปภาพประกอบ :